HomeHome PromotionPromotion VouchersVouchers ServicesServices LINE Official AccountLINE Official

SEARCH

Recommend Keywords : Product Code , Product Name

Careers

รายละเอียดตำแหน่งงาน :: เวชระเบียน

คุณสมบัติ :

 • บุคลิกภาพดี 
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีไหวพริบ เรียนรู้ไว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีวุฒิภาวะการรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ใน Computer ได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

 • จัดเก็บและดูแลรักษาประวัติของลูกค้า
 • จัดทำเอกสารสำหรับการตรวจของลูกค้า
 • ลงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรักษาของลูกค้า
 • จัดทำและบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ
 • รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Education Level :

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

Job Function :

การจัดการบริการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สยามสแควร์ วัน

ติดต่อ :

ติดต่อ : คุณเปิ้ล โทร 095-639-1454