HomeHome PromotionPromotion VouchersVouchers ServicesServices LINE Official AccountLINE Official

SEARCH

Recommend Keywords : Product Code , Product Name

Vouchers
S'RENE GIFT VOUCHER: CHECK UP ตรวจเลือด
ราคาปกติ 8,500.00 บาท
ราคาพิเศษ 0.00 บาท
* สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้
15 พ.ค. 2567 **

กรอกข้อมูล ผู้สั่งจอง

S'RENE GIFT VOUCHER: CHECK UP ตรวจเลือด

กรุณากรอกชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ ให้ตรงกับประวัติ OPD เพื่อประโยชน์ของท่าน
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล์*
เบอร์โทรศัพท์*
Social Accounts
สาขาที่ต้องการเข้ารับบริการ*

เลือกช่องทาง การชำระเงิน

จำนวนเงินที่ต้องชำระ0.00บาท

S'RENE by SLC GIFT VOUCHER

CHECK UP ตรวจเลือด

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

 • ตรวจค่าตับ ค่าไต

 • ตรวจระดับไขมัน

 • น้ำตาลในเลือด

 • วิตามินดีและฮอร์โมนเพศ

เงื่อนไขในการใช้บริการ สำหรับ  :  S'RENE GIFT VOUCHER: CHECK UP ตรวจเลือด

 • ระยะเวลาการใช้งาน 15/03/2567 10.00 น. - 15/05/2567 เวลา 23.59 น.

 • ขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าว ผู้เข้ารับบริการ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น

 • Gift Voucher นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินเมื่อใช้มูลค่าไม่เต็ม และไม่รับคืนในทุกกรณี

 • ใช้กับบริการที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • สามารถใช้ได้ภายใต้แบรนด์ S'RENE by SLC 

 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้

 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า